Noteikumi

Stājas spēkā 7.02.2024.

Latvijas Republikas likumdošana nosaka, ka interneta veikala īpašniekam ir jāatrunā preču piegādes un atgriešanas noteikumi, kā arī atteikuma tiesības. Šādu atrunu sauc par distances līgumu (MK noteikumi).

1. Distances līgums 

1.1. Šajā Interneta veikalā piedāvāto preču pārdevējs,  VSIA “Jaunais Rīgas teātris”, reģ.nr. 40003094953, juridiskā adrese: Lāčplēša iela 25, Rīga, LV-1011, tālrunis +37167283225, e-pasts [email protected], no vienas puses, turpmāk saukts Pārdevējs, un persona, kas veic pasūtījumu, turpmāk saukta Pircējs, no otras puses, noslēdz šādu Līgumu:
1.2. Pārdevējs apņemas pārdot un piegādāt Pircējam preces, atbilstoši Pircēja pasūtījumam.

2. Piegādes un samaksas kārtība

2.1. Pircējs veic preču pasūtīšanu caur šo mājaslapu, norādot pasūtāmo preču veidu un daudzumu. Pircējam ir iespēja veikt apmaksu par preci lietojot Interneta veiklā iestrādātos maksājuma rīkus.
2.2. Pasūtījuma iepakošana tiek veikta 2 darba dienu laikā pēc pasūtījuma saņemšanas interneta veikalā. 
2.3. Pasūtījuma piegādi veic Pārdevēja sadarbības partneris  SIA “DPD”. Piegāde parasti aizņem 2 – 5 darba dienas.
2.4. Pasūtījuma piegādes maksa nav iekļauta preces cenā.  Pasūtījuma piegādes cena atkarīga no grāmatu skaita. Pircējs var iegādāties 1 līdz 2 grāmatām, tad Pasūtījuma piegādes maksa Latvijas teritorijā ir 2,50 EUR (ieskaitot PVN), vai iegādāties 3 līdz 4 grāmatām, tad Pasūtījuma piegādes maksa Latvijas teritorijā ir 5,00 EUR (ieskaitot PVN). Vienā pirkumā Pircējs var iegādājāties maksimums 4 grāmatas. Pircējs var arī izvēlēties piegādes veidu - saņemt teātra kasē ne ātrāk kā stundu pirms izrādes. 
2.5. Pircējs, izvēloties piegādes veidu, apņemas norādīt precīzu piegādes adresi. Pircējs uzņemas atbildību par sekām, kas rodas reģistrācijas formā sniegto datu kļūdu vai neprecizitātes dēļ.
2.6. Ja preču piegāde Pircējam nav iespējama Pircēja vainas vai no Pircēja atkarīgu apstākļu dēļ Pircējs ir norādījis nepareizu pakomāta adresi, prece DPD noteiktajā laikā netiek izņemta, preces netiek sūtītas atkārtoti, bet pasūtījums tiek atcelts.
2.7. Preču piegādes pavaddokuments tiek nosūtīts elektroniski uz klienta norādīto e-pastu pēc apstiprinājuma saņemšanas.

3. Pārdevēja atbildība

3.1. Pārdevējs ir atbildīgs par pirkšanas procesa nodrošināšanu un Pircēja preču iegādes datu saglabāšanu un administrēšanu, atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Pārdevējs neatbild un negarantē par preču atbilstību jebkādām Pircēja subjektīvajām vēlmēm vai iecerētajiem izmantošanas mērķiem.
3.2. Pārdevējs ir tiesīgs anulēt jebkuru pirkumu, ja pastāv pamatotas aizdomas par darījuma iespējamu krāpniecisku raksturu. Šādā gadījumā samaksātie naudas līdzekļi tiek atmaksāti uz bankas norēķinu kontu, no kura veikta samaksa.
3.3. Pārdevējs nav atbildīgs par kavēšanos ar saistību izpildi vai to nepildīšanu, vai cita veida neizpildi, kas radusies tādu apstākļu un šķēršļu dēļ, kuri ir ārpus Pārdevēja saprātīgas kontroles, kas ietver, bet neaprobežojas ar streikiem, valdības rīkojumiem, karadarbību vai nacionālā mēroga ārkārtas stāvokli, terorisma draudiem vai terorisma aktiem, vides vai klimata anomālijām, neizpildi no trešo personu puses, traucējumiem interneta savienojumā un/vai datoriekārtu un programmatūras darbībā. Šādu nepārvaramas varas apstākļu gadījumā Pārdevējs centīsies novērst radušos kavējumus pēc iespējas ātrāk.

4. Atteikuma tiesības

4.1. Pircējam ir tiesības atteikties no preces 14 kalendāro dienu laikā no Preces saņemšanas brīža, nosūtot Pārdevējam par to atteikuma vēstuli. Atteikuma vēstules veidlapu Pārdevējs nosūta Pircējam pa e-pastu pēc Pircēja pieprasījuma.

Pircēja pienākums ir 7 dienu laikā pēc atteikuma vēstules nosūtīšanas atdot preci Pārdevējam. Visus izdevumus, kas radīsies saistībā ar preces nosūtīšanu atpakaļ Pārdevējam, sedz Pircējs.
4.2. Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja Pircējs ir lietojis preci, tā ir bojāta vai tai ir lietošanas pazīmes.
4.3. Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12. panta sestā daļa nosaka, ka "patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā". Pārdevējs patur tiesības Pircējam atteikt izmantot atteikuma tiesības, ja prece ir bojāta vai lietota.

5. Datu apstrāde

5.1. Ievadot nepieciešamo informāciju, noformējot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai Pārdevējs varētu pieņemt Pircēja pasūtījumu un veikt preču piegādi saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas prasībām. Ievadot informāciju, Pircējs piekrīt, ka tam uz norādīto e-pastu tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti ar Pircēja pasūtījuma apstrādi.

5.2. Pārdevējs paredz, ka Personas dati var tikt nodoti citām personām tikai, lai:

  • nodrošinātu pakalpojuma iegādes funkcionēšanu un personas datu uzkrāšanu šim mērķim;
  • Personas dati var tikt nodoti trešajām personām, piemēram, maksājumu karšu apstrādes uzņēmumam Klix, Citadles bankai, DPD Latvija;
  • Pārdevējam ir pienākums nodot datus valsts vai pašvaldības institūcijām, kad saņemts iestādes pieprasījums normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

6. Sūdzības un strīdu risināšana

6.1. Sūdzības var iesniegt, rakstot Pārdevējam uz e-pastu [email protected].
6.2. Sūdzība tiks izskatīta 15 darba dienu laikā no sūdzības saņemšanas dienas, atbildi nosūtot uz sūdzībā norādīto saziņas adresi.
6.3. Jebkurš strīds vai nesaskaņas starp Pircēju un Pārdevēju tiek risinātas savstarpēju sarunu ceļā.
6.4. Ja strīds vai nesaskaņas netiek atrisinātas sarunu ceļ, jebkuru strīdu Puses risina Latvijas Republikas likumdošanā noteiktajā kartībā.